Project Topic on NEGATION IN MIGILI

 • Type: Project
 • Department: Linguistics and Communication
 • Project ID: LAC0105
 • Access Fee: ₦3,000 ($20)
 • Pages: 84 Pages
 • Format: Microsoft Word
 • Views: 773
 • Report This work

For more Info, call us on
+234 8130 686 500
or
+234 8093 423 853
Lákõökö iśë yìí yóò là wá lóye yóò sí tún fún wa ní ìmõ kún ìmõ nítorí ôgbön kò pín sí ibìkan bí a bá śe ń wádìí nýkan náà ni ìmõ wa yóò máa gbòró sí nítorí ôgbön kò pín síbí kan. Yàtõ sí èyí iśë yìí yóò mú ìmõ êkö têsíwàjú nítorí pé àwôn òýkõwé ti śiśë gbënàgbënà, tiwa ni láti śiśë gbënugbënu. Èyí yóò ran àwôn òýkõwé àti aśàtúpalê löwö láti ni ìmõ kún ìmõ. 

TABLE OF CONTENT
Title Page……………………………………………………………………i
Certification…………………………………………………..………….,....ii
Dedication…………………………………………………..…………..…..iii
Acknowledgment………..……………………………………….……........iv
List of Symbols and Abbreviations ……………………………....................v
Tables of Content...………………………………..………………………vii

CHAPTER ONE
Introduction
1.0 Introduction…………….……………………………..………………1
1.1 Historical Background of Migili People…..……………………….....1
1.2 Socio-cultural Profile of Migili………………………….……….…...2
1.2.1 Religion……………..……………………………………….………...3
1.2.2 Occupation…………………………………………………………….3
1.2.3  Marriage and Burial rite………………………………..……………..3
1.2.4 Mode of Dressing………………………..………………………...…..5
1.2.5  Festival……..…………………………………………………………5
1.3 Genetic Classification of Migili Language………………...................6
1.4 Scope and Organisation of Migili Language…………………………8
1.5 Theoretical Framework……………………………………………….8
1.6 Data Collection and Analysis…………………………………………9
1.7 Review of Chosen Framework…………………………………....…10
1.7.1 X – Bar Theory…………………….………………………………..11
1.7.2   Projection Principle…………………………………………………12
1.7.3   The Head Parameter………………………………………………...12
1.7.4 Case Theory……………………….………………………………...15
1.7.5 Binding Theory……….…………………………………..................16
1.7.4 Theta (ө) Theory…………………………………………………….17
1.7.5 Bounding Theory……………………………………………………17
1.7.6 Government Theory……………………………..………………..…20
1.7.7 Control Theory…………………………………………………...….20

CHAPTER TWO
Introduction to Migili Phonology And Syntax
2.0 Introduction………………………………………………….…..…..22
2.1 Basic Phonological Concepts………………………….…………….22
2.1.1 Vowel Sounds in Migili Language…………………………………..22
2.1.2 Consonant Sounds in Migili Language…………………………..….25
2.2 Tone System in Migili Language…………………………………....28
2.3 The Syllable Structure in Migili Language…………………..……...29
2.4 Basic Syntactic Structure Concepts…………………………………34
2.4.1 Phrase Structure Rule…….….………………………………………36
2.4.2 Noun Phrase…………………………..………………….………….37
2.4.3 Verb Phrase…….…………….…….….…………………………….38
2.4.4 Prepositional Phrase……………………..…………………….……40
2.4.5 Adjectival Phrase…………………….………………………………41
2.5 Lexical Categories…………………………………………………...42
2.5.1 Noun…………………………………………………………………42
2.5.1.1 Proper Nouns…………………………..…………………………..42
2.5.1.2  Common Nouns…………………….……………………………..43
2.5.1.3  Abstracts Nouns………………………..………………………....43 
2.5.1.4  Concrete Nouns………………………………..………………….43
2.5.1.5  Collective Nouns……………………………………..…………...44
2.5.1.6  Countable Nouns……….………….……………………..…….....44
2.5.1.7  Non Countable Nouns…………………………………………….44
2.5.2 Verbs………………………………………………………………...45
2.5.2.1 Transitive Verb……………………………..………….…….……46
2.5.2.2  Intransitive Verb………………………………………………….46
2.5.3   Pronoun………..….………………………………………………..47  
2.5.4   Adjective..……….……………….……………………………..….48
2.5.5   Preposition…..….……..………….………………………………..49
2.5.6 Conjuction…………….……………………………………..………49
2.5.7 Adverbs……………………………………………………….……..49
2.5.8 Interjection………………………………………….…………….…49
2.6 Basic Word Order in Migili Language……………………….…….50
2.7  Sentence Types…………………………………………………….52
2.7.1   Simple Sentence……………………………………………………53
2.7.2  Compound Sentence………………………………………………...54
2.7.3  Complex Sentence…………………………….…………………….54
2.8  Functional Classification of Sentence……………………………...55
2.8.1 Imperative Sentence……………….………..……………………….55
2.8.2  Interrogative Sentence………………………………………………56
2.8.3  Exclamatory Sentence………………………………………………56
CHAPTER THREE
Negation in Migili Language
3.0 Introduction ……………………………………………………..…..57
3.1 Negation…………………….……………………………………….57
3.1.1 Types of Negation Formation……………………………………….58
3.1.2 Negation of Auxiliaries…….………………………………………..59
3.1.2.1 Negation of Auxiliary ‘have’, ‘do’ and ‘be’………………………60
3.1.2.2  Negation of Main Verb……………..………………………...…..62
3.1.3     Negation of Commands……………..…………………………….63
3.2    Negation in Migili Language…………..…………………………64
3.2.1     Negation Constituents……………………..……………………...64
3.2.2     Sentence Negation……………..……………..………………..….65
3.2.3     Negation of Auxiliaries……………...........………………………67
3.2.4     Imperative Sentence Negation…………..………………………..69
3.2.5     Interrogative Sentence Negation……………………………….…72
3.2.6     Negation of Adjectives………………………..….……………….75
3.2.7     Negation of Continuous Tense……………………………………76


CHAPTER FOUR
Transformational Processes
4.0 Introduction…………………………………………….……………79
4.1 Transformations…………………………………….…….…………79
4.1.1  Negation and Relativization…………………….…….…………….82
4.1.1.1 Subject NP Relativization…………………………....……………83
4.1.1.2 Object NP Relativization…………………………………….……88
4.1.2  Negation and Focus Construction…………….…………………….92
4.1.2.1 Subject NP Focusing………………………………….……...……92
4.1.2.2 Direct Object NP Focusing………………..…….………….……..97
4.1.3    Negation and Question Formation……………………………….101
4.1.3.1 Yes/No Questions………………………..…………………….…101
4.1.3.2  WH Questions………………………….………………………..104
4.1.4   Negation and Reflexivization…………………………………..…107

CHAPTER FIVE
Summary and Conclusion
5.0  Introduction……………………………………………………….112
5.1  Summary………………………………………………………….112
5.2      Observation………………….……………….………………..….113
5.3  Conclusion……………………………………………………..…113
5.4  References……………………….………………………………..114


ÌPILÊŚÊ IŚË ÌWÁDÌÍ 
ÌFÁÀRÀ 
Kò sí àníàní pé ìlò èdè śe pàtàkì nínú iśë ônà aláwòmö lítíréśõ. Tí a bá sô pé iśë ônà lítíréśõ kan dùn, èdè inú rê ló dùn. a wá le sô pé améwìdùn, amútàndùn ni èdè, amáyédùn sì ni pêlú. Fún ìdí èyí, kì í śe àìrí-nýkan-śe bí a bá sô pé a fë śàyêwò ìlò èdè inú iśë lítíréśõ kan.
Ohun to jç wá lógún nínú iśë ìwádìí yìí ni láti śe àyêwò fínnífínni, õnà tí Olúyëmisí Adébõwálé gbà lo èdè nínú ewì Ìgbà Lonígbàákà. Èyí ni yóò ràn wá löwö láti śe ìgbéléwõn ààyè òýkõwé náà láàrín àwôn òýkõwé ewì alákôsílê Yorùbá yòókù. Bákan náà, a ò le sô ipa tí iśë òýkõwé náà le kó nínú ìdàgbàsókè ewì àpilêkô Yorùbá ní pàtàkì àti àwùjô Yorùbá lápapõ.

ÈRÈDÍ IŚË ÌWÁDÌÍ  
Yorùbá bõ wön ní êsê kan kì í dédé śe. Bí a śe mõ pé kò sí ènìyàn kan tí yóò dáwö lé iśë kan tí kò ní ní ìdí kan pàtó tí ó fi śiśë náà. Onírúurú nýkan ló mú wa lökàn tí a fi śiśë àpilêkô yìí.
Lákõökö a ti ní ìmõ lö lökàn-ò-jõkan lórí bí a śe le śe ìtúpalê iśë aláwòmö lítíréśõ kan. Fún ìdí èyí, a ní láti śàmúlò ìmõ náà nítorí pé nýkan tí a bá mõ tí a kò lò bí i pé a kò mõ ön ni.
Bákan náà ni a śe iśë yìí láti fa onírúurú àkíyèsí yô yálà àléébù tàbí ìwúlò lórí ìwé Ìgbà Lonígbàákà tí iśë yìí dálé àwôn àkíyèsí wõnyìí yóò wúlò fún wa àti fún àwùjô lápapõ. Yàtõ sí èyí, nýkan mìíràn tó tún mú wa dáwölë iśë ìwádìí yìí ni pé ìwé Ìgbà Lonígbàákà jë ìwé tuntun láwùjô, kò sí tí ì sí çnikëni tó ti śe iśë ìtúpalê ìwé náà bí i ti àwôn ìwé yókù tó jë pé ojojúmö ni àwôn onímõ lölökan-ò-jõkan ń śiśë lé wôn lórí. A wòye pé ó ye kí omi tuntun rú kí çja tuntun sí wôbê. Èyí yóò mú kí a le śàmúlò ìmõ wa nípa ìtúpalê iśë aláwòmö lítíréśõ  fínnífínní lai jë pé a wo nýkan tí àwôn onímõ ti śe lórí iśë náà. Ìdí mìíràn tí a fi śiśë yìí ni pé òýkõwé jë obìnrin iśë yìí yóò mú kí iśë àwôn obìnrin náà bêrê sí ní di ìlú mõöká.

NEGATION IN MIGILI
For more Info, call us on
+234 8130 686 500
or
+234 8093 423 853

Share This
 • Type: Project
 • Department: Linguistics and Communication
 • Project ID: LAC0105
 • Access Fee: ₦3,000 ($20)
 • Pages: 84 Pages
 • Format: Microsoft Word
 • Views: 773
Payment Instruction
Bank payment for Nigerians, Make a payment of ₦ 3,000 to

Bank GTBANK
gtbank
Account Name Obiaks Business Venture
Account Number 0211074565

Bitcoin: Make a payment of 0.0003 to

Bitcoin(Btc)

btc wallet
Copy to clipboard Copy text

500
Leave a comment...

  Details

  Type Project
  Department Linguistics and Communication
  Project ID LAC0105
  Fee ₦3,000 ($20)
  No of Pages 84 Pages
  Format Microsoft Word

  Related Works

  ASPECTS  OF MIGILI  MORPHOLOGY CHAPTER ONE 1.0                GENERAL INTRODUCTION Language is the universal fabric that holds every individual of a community together.  An instrument, used by man for communication within his environment, without which there would be no meaningful relationship between the human world.  Language... Continue Reading
  This research is aimed at discussing the general overview of Noun Phrase in Migili language. This research work is divided into five chapters. Chapter one which is the introductory part include: the historical background, socio-cultural profile, the scope and organization of study as well as the theoretical framework, the data collection method... Continue Reading
  This research is aimed at discussing the general overview of Noun Phrase in Migili language. This research work is divided into five chapters. Chapter one which is the introductory part include: the historical background, socio-cultural profile, the scope and organization of study as well as the theoretical framework, the data collection method... Continue Reading
  CHAPTER ONE INTRODUCTION 1.0    General Background of the Study Language is the fabrics that ties every member of the society together, which serves as an instrument used by man for specific and distinguishable purposes. Indeed, the focus of this research is to shed light on how verb phrases are formed in Migili language. Therefore, the first... Continue Reading
  This research is aimed at discussing the general overview of verb phrase in Migili language. This research work is divided into five chapters which are relevant aspects of the theory of syntax. TABLE OF CONTENTS Title Page          i Certification          ii Dedication          iii Acknowledgements          iv Table of... Continue Reading
  This research is aimed at discussing the general overview of verb phrase in Migili language. This research work is divided into five chapters which are relevant aspects of the theory of syntax. TABLE OF CONTENTS Title Page i Certification ii Dedication iii Acknowledgements iv Table of Contents vi CHAPTER ONE: INTRODUCTION 1.0 General Background of... Continue Reading
  This research is aimed at describing an aspect of syntax of Kaninkon language. And our focus is negation in the language. Kaninkon is a language spoken in Jema’a local government area of Kaduna State, Nigeria. The native speakers call themselves kyung (Kaninkon). Although, the Kaninkon is not a major group in Nigeria, yet the speakers are found... Continue Reading
  This research is aimed at describing an aspect of syntax of Kaninkon language. And our focus is negation in the language. Kaninkon is a language spoken in Jema’a local government area of Kaduna State, Nigeria. The native speakers call themselves kyung (Kaninkon). Although, the Kaninkon is not a major group in Nigeria, yet the speakers are found... Continue Reading
   CHAPTER ONE                                       INTRODUCTION 1.0.    General Background           This chapter introduces the language of study, the people speaking the language and their geographical location. It introduces us to the background of the speakers of the... Continue Reading
  TABLE OF CONTENTS Title Page Certification Dedication Acknowledgement Abstract Table of Contents CHAPTER ONE:  INTRODUCTION 1.1     General Background 1.2     Historical Background of Koenoem People 1.3     Geographical Location of Koenoem People 1.4     Socio-Cultural Profile of Koenoem People        1.5     Genetic Classification... Continue Reading
  Call Us
  Get this work
  whatsappWhatsApp Us